Arealplanlegging

Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer.

På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel. Det er Narvik kommune som utarbeider og kommunestyret som vedtar kommuneplanens arealdel.

Narvik Havn utarbeider reguleringsplaner for egne eiendommer. En reguleringsplan tar utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og lages for et avgrenset område på et mer detaljert nivå. Det er kommunestyret som vedtar en reguleringsplan. En slik plan gir grunnlag for utbyggingsprosjekter.

Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område.

En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Kartet viser til hvilke reguleringsformål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til. Eksempler på formål kan være byggeområder, trafikkområder, friluftsområder, fareområder og spesialområder. Reguleringsplanen skal også i nødvendig utstrekning bestemme veiers utforming og stigningsforhold, bebyggelsens art, plassering og ytre maksimalmål i høyde og utstrekning, også eventuelt hvordan bebyggelsen skal utformes. 

Arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven.

Her vil dere finne informasjon om arealplanlegging Narvik Havn KF jobber med.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT