VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING I PÅGÅENDE ARBEID MED OMRÅDEREGULERING AV NARVIKTERMINALEN

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsler Rambøll, på vegne av tiltakshavere Narvik Havn, Narvikgården og Bane NOR om endring av planavgrensningen for områderegulering av Narvikterminalen. Tillagt område berører eiendommene 41/38, 41/39, 41/40, 41/387 og 41/270.

Opprinnelig varsel
Varsel om igangsetting av områderegulering og høring av planprogram ble i
henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i avisa Fremover
05.07.2021. Varselsbrev ble videre sendt ut til offentlige instanser samt grunn-
eiere og andre berørte fra kommunens varslingsliste 02.07.2021.

Planens overordnede formål
Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Narvikter-
minalen med jernbane-, bulk og havneterminal. Forslagsstillere er Narvik havn,
Narvikgården og Bane NOR, mens Rambøll bistår i utarbeidelse av regulerings-
arbeidet.

Planens formål er i all hovedsak i tråd med gjeldende planer. I kommunepla-
nens arealdel er området satt av til havneområde, baneområde, næringsom-
råde og ferdselsområde i sjø. Planområdet strekker seg ut i sjøen og det planlegges fylling i sjø som strekker seg ut over avsatte byggeformål i gjeldende arealplan.