Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med områderegulering for Narvikterminalen i Narvik kommune.

Narvik havn, Narvikgården AS og Bane NOR eier i dag deler av området. Planområdet inkluderer videre flere private eiendommer. Det er igangsatt en informasjonsprosess mot grunneiere, leietakere og andre berørte.

Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Narvikterminalen med jernbane-, bulk og havneterminal. Tiltakshavere er Narvik havn, Narvikgården og Bane NOR, mens Rambøll bistår i utarbeidelse av reguleringsarbeidet.

Planområdet er på ca. 990 daa inklusivt sjøareal. Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning og planprogram iht. forskrift om konsekvensutredninger. For reguleringsplaner som faller inn under kravet om konsekvensutredninger i § 6, skal det som ledd i varsel om planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet er en “plan for planleggingen”, og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, lag/foreninger og andre anledning til å påvirke hvordan planprosessen legges opp, og hva som skal være tema i reguleringen. Planprogrammet, planområde, varsel om oppstart og referat fra oppstartsmøte med Narvik kommune er lagt som egne dokumenter nederst på denne siden.

Informasjonsmøte og åpen kontordag

Det avholdes informasjonsmøte i Royal Hall på Quality Hotel Grand Royal 17. august kl. 18:00. Folkemøtet vil også sendes direkte via nettet og link til dette legges ut på Narvik havns og Narvik kommunes hjemmeside i god tid før møtet. 18. august holdes det åpen kontordag i Narvik havns lokaler fra kl.09:00 – 16:00 hvor alle interesserte kan melde seg. Time må forhåndsbestilles enten til kontaktperson under, eller ved nedskriving i egen protokoll på informasjonsmøtet.

Følg informasjonsmøte på linken under: 

https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=cd0bdbbd-8db1-4e6a-b2f3-c3fbe85f3a43&pi=92065856-e2e9-4779-b0cc-5bf1bbced924

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Erik Ditlefsen, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller erik.ditlefsen@ramboll.no innen 03.09.2021. Ved spørsmål kontakt Erik Ditlefsen på tlf. 468 968 58.