Opprinnelig varsel

Varsel om igangsetting av områderegulering og høring av planprogram ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i avisa Fremover 05.07.2021. Varselsbrev ble videre sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte fra kommunens varslingsliste 02.07.2021.

Planens overordnede formål

Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Narvikterminalen med jernbane-, bulk og havneterminal. Forslagsstillere er Narvik havn, Narvikgården og Bane NOR, mens Rambøll bistår i utarbeidelse av reguleringsarbeidet.

Planens formål er i all hovedsak i tråd med gjeldende planer. I kommuneplanens arealdel er området satt av til havneområde, baneområde, næringsområde og ferdselsområde i sjø. Planområdet strekker seg ut i sjøen og det planlegges fylling i sjø som strekker seg ut over avsatte byggeformål i gjeldende arealplan.

Om endringen

Planområdet utvides i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Formålet for den nye planavgrens-
ningen er å legge til rette for en trygg og attraktiv gang- og sykkelløsning mellom Fagernes og Narvik.
Den foreslåtte løsningen baserer seg på at det etableres ny trasé på østre side av Fagerneslinja, inn mot
eksisterende boligeiendommer langs Fagernesskrenten (gnr/bnr 41/38, 41/39 og 41/40). Tiltaket vil på-
virke dagens hageareal for de aktuelle eiendommene i noen grad.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for berørte eiendomsbesittere ved Quality Hotel Grand Royal mandag 24. januar kl 18:00. Det oppfordres til at alle som har mulighet stiller. I møtet vil det vises fram skisser og modeller som tydeliggjør inngrepet for de ulike berørte boligene.

Merknader til varsel

Dette varselet sendes til alle berørte grunneiere og relevante offentlige myndigheter/etater.

Innspill til reguleringsplanarbeidet kan sendes: Rambøll v/ Erik Ditlefsen, Kobbes gate 2, Postboks 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller på e-post: erik.ditlefsen@ramboll.no, innen 28.02.2022.

Videre saksgang

Innkomne merknader vil bli behandlet i det videre arbeidet med utforming av området. Det utarbeides en områdereguleringsplan som sendes Narvik kommune for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Når planforslaget legges ut på høring/offentlig ettersyn vil berørte parter bli varslet og få anledning til å komme med merknader til planforslaget for videre politisk behandling. Planforslag til offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.