«Narvik bystyre slutter seg til at Narvik havn KF utreder alternative muligheter for utvikling av en ny containerterminal/havn i Narvik.»

Tilrettelegge for forventet trafikkvekst:

  • Dobbeltspor krever store havne-/terminalarealer
  • Videreutvikle våre fortrinn med bane-, sjø- og vei-tilknytning: intermodalitet
  • Gir store muligheter for forretnings- og næringsutvikling

Effekter av «Nye Narvik Havn»

  • Skape forutsigbarhet for næringsliv og lokalsamfunn med hensyn til lokalisering og utvidelsesmuligheter.
  • Se eksisterende og nye terminaler med tilhørende infrastruktur i sammenheng.
  • Identifisere områder som kan utvikles trinnvis i et 50- 100 års perspektiv.
  • Mineraler og multimodal terminal (bil-båt-bane).
  • «Arealberedskap»: Sette av store havne-/terminalarealer i kommunen(e)s arealplaner – for utbygging med lang tidshorisont.

Potensiale for ny trafikk: