Narvik Havn fikk i 2005 status som ”Motorways of the Sea”-havn i EU-systemet. I Norge er det kun Oslo som har denne statusen i tillegg til Narvik. I tillegg er Narvik og Ofotbanen med på det såkalte CORE Network, som er å anse som hovednettet for transport innen EU.

Malmtrafikk

LKAB produserte i 2012 26,3 millioner tonn jernmalmprodukter, hvorav 18,4 millioner tonn ble skipet over Narvik havn. Deres planer er å øke produksjonen i 2015 til 37 millioner tonn (LKAB, 2013). Videre er prognosen å øke produksjonen ytterligere til 50 millioner tonn innen 2020 (Berell, 2012).

I  tillegg  benyttes  malmtogene  til  returfrakt  av  tilsatsvarer  som  olivin, kvartsitt  og  kalkdolomitt. 

En ny malmaktør Northland Resources AB (NRAB) har startet gruvedrift og har utviklet transport-kapasitet i samarbeid med svenske og norske transportmyndigheter. Jernbaneverket og Narvik Havn har inngått en avtale med malmoperatøren Northland Resources AB å omlaste malm fra tog til båt på Narvikterminalen. Det er gjort en avtale om omlasting på Narvikterminalen/havn for 10 år. NRAB startet opp transporten av jernmalm fra Pajala til Narvik i 2013 med 2 daglige tog og hadde ved utgangen av året transportert nesten 1 million tonn. Fra 2015 er planen 4 daglige malmtog for
transport av 4-5 millioner tonn malm pr år fra gruvene ved Pajala i grenseområdet Sverige/Finland.

Godstrafikk

Kombitrafikk, Ofotbanen har blitt en viktig brikke i vareforsyningen til/fra Nord-Norge. Strekningen Oslo – Narvik gjennom Sverige er 1 960 kilometer lang og framføringstiden er mellom 26 og 30 timer; noe som gir en gjennomsnittshastighet på om lag 70 km/t. Selv om strekningen gjennom Sverige er om lag 600 kilometer lengre enn tilsvarende langs E6 (Oslo – Narvik), og punktligheten har vært dårlig, har allikevel jernbanetrafikken blitt et konkurransedyktig alternativ til biltransport – noe som først og fremst skyldes at jernbanetransporten er vesentlig billigere enn biltransport (Berell, 2012).

Kombitransportene mellom Sør- og Nord-Norge over Ofotbanen drives i dag av to aktører under merkenavnene:

  • Artic Rail Express (ARE): Som drives av CargoNet AS
  • North Rail Express (NRE): Som drives av DB Schenker AS med Green Cargo AB som underleverandør

Narvikterminalen spiller en svært viktig rolle i nordnorsk logistikk. Kombitrafikken på tog har en god og stabil utvikling, og ikke minst har
fisketransportene hatt betydelig vekst de siste årene. I 2013 var mengdene over 200 000 tonn på jernbane. Dette bidrar til at retningsbalansen
nærmer seg 50-50 etter at det tidligere var en del tomcontainere sørover. Antall enheter over Narvikterminalen nærmet seg 70.000 TEU2 i 2013, som skyldes flere forhold blant annet flere operatører, økte fisketransportene og dessverre også stengte/brudd på Nordlandsbanen og Dovrebanen. Terminalen moderniseres til en kapasitet for 100.000 TEU. På lengre sikt er det
regulert inn arealmessig planreserve for inntil 200.000 TEU, men dette forutsetter jevn utnytting av døgnet og større investeringer.

Vognlast og biltog

Det foregår en del vognlasttransporter til/fra Narvik. Nye biler til Nord-Norge transporteres i egne vogner som framføres sammen med kombitransportene.

Persontrafikk

Narvik stasjon er endestasjonen for persontrafikken på Ofotbanen, med direkte tog til Kiruna, Luleå og Stockholm.