Oslo og Narvik er utpekt som de eneste havner i Norge!

Det bekrefter Narvik sin unike posisjon som transportkorridor og knutepunkt!

Utvikling av transportkorridorer i Europa: TEN-T

Siden 1996 har EU hatt et stort program for utbygging av grensekryssende infrastruktur i Europa: TEN-T (Trans-European Transport Network). Målet med TEN-T er å oppnå et multimodalt europeisk nettverk som integrerer transport på land, til sjøs og i luften. Dette bidrar til velfungerende og effektiv transport i EU, og dermed til å sikre god mobilitet av personer og gods i det indre markedet.

Den delen av TEN-T-nettverket som er kalt «Det nordiske triangelet» er mest interessant for Norge, da det inkluderer norske infrastrukturforbindelser mellom Norge og utlandet. Det nordiske triangelet inkluderer på norsk side jernbanestrekningen fra Oslo mot Sverige over Kornsjø, vegforbindelsen E6 fra Oslo mot Sverige over Svinesund, Oslofjordforbindelsen, samt jernbaneforbindelsen mot Sverige over Kongsvingerbanen og vegforbindelsen E18 mot Sverige. Også andre deler av den norske infrastrukturen er klassifisert som TEN-T-nettverk, uten at dette har noen økonomisk gevinst eller kostnad for Norge. Imidlertid må Norge følge EUs krav til nettverket, for eksempel de kravene som framgår av tunneldirektivet og eurovignettdirektivet.

For veg gjelder dette stort sett europavegene.

For norsk jernbane er stort sett all infrastruktur med i TEN-T-nettverket.

Havnene i Narvik og Oslo er også inkludert i TEN-T-nettverket som de eneste i Norge.

Northern Dimension Partnership for Transport and Logistics (NDPTL)

For å få mer koordinert og raskere utbygging av infrastruktur og gjøre transport over landegrensene enklere ble det i 2010 opprettet et partnerskap for transport og logistikk i regi av EUs Nordlige Dimensjon. Norge deltar i samarbeidet med Tyskland, Danmark, Polen, Litauen, Latvia, Estland, Sverige og Finland. Formålet med NDPTL er å bidra til å forbedre transportforbindelser mellom partnerlandene for å stimulere til bærekraftig økonomisk vekst, framskynde iverksetting av infrastrukturprosjekt og effektivisere logistikk og grensepasseringer. Det skal bl.a. defineres et transportnettverk i regionen, som skal bygge på forlengelser av TEN-T til landene som ikke er EU-medlemmer.

U6) Nord-Norge – Nord-Sverige og Finland

Utenlandsforbindelsene i korridoren omfatter i hovedsak vegtransport, men også jernbane og fly. Malmtransport i transitt med Ofotbanen fra Kiruna til Narvik og videre på skip dominerer i volum. Den øvrige godstransporten på jernbane er i stor grad knyttet til ARE-forbindelsen (Arctic Railway Express) mellom Narvik via Sverige til Oslo. Forbindelsene er viktige for Nord-Norge, bl.a. for eksport av fisk og som forsyningslinjer for konsumvarer og andre bearbeidede varer til ulike næringsvirksomheter i landsdelen.