I dag kommer så mye som 90 prosent av alle dagligvarer som selges nord for Saltfjellet via Ofotbanen. Noe av suksessen til godstogene som går til Narvik er at de har oppnådd den viktige retningsbalansen på togstrekningen. Det betyr at de frakter varer begge veier, for på returen fra nord er det i hovedsak fersk fisk som bidrar til denne retningsbalansen.

Knutepunktet Narvik havn

Narvikterminalen er knyttet til E6, E10, Ofotbanen/Malmbanen og hovedleden for sjøfart. Stamflyplassen er Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes.

Havnen har ingen dybdebegrensninger for skip, er isfri hele året og ligger godt beskyttet for vær og vind.

  • Jernbanen er på kaikanten.
  • Godstrafikken, med unntak av malmtransportene, er i hovedsaken kombinasjon mellom bil og bane.                        
  • Stort potensiale for overføring til sjø.

Internasjonal korridorer

Narvik havn er knyttet til internasjonale korridorer via:

  • TEN-T (Trans European Network Transport), Core Network. Som en av to havner i Norge.
  • Norther Dimension, Partnerskip on Transport and Logistics; NDTPL Regional Transport Network.
  • The Northern Axis.

Det er derfor viktig at Nasjonal infrastruktur må knyttes til internasjonale korridorer.

Narvikterminalen er logistikknavet for godsdistribusjon for Nord-Norge.

Ofotbanen er nav og livsnerve for varedistribusjon for Nord-Norge. Transportsystemet er en fundamental konkurransefaktor for næringslivet. Ombygging av Narvikterminalen har stabilitet for godsdistribusjon.