Nye Narvik havn

Målet er å fremskaffe nye og større havne-/terminalarealer i Narvik med omegn. Gjennomføres i samarbeid med Narvikgården og Futurum. Oppdragsgiver bystyret i Narvik.

«Narvik bystyre slutter seg til at Narvik havn KF utreder alternative
muligheter for utvikling av en ny containerterminal/havn i Narvik.»

Hvorfor «Nye Narvik Havn»

Tilrettelegge for forventet trafikkvekst:

Dobbeltspor krever store havne-/terminalarealer

Videreutvikle våre fortrinn med bane-, sjø- og vei-tilknytning: intermodalitet

Gir store muligheter for forretnings- og næringsutvikling

Effekter av «Nye Narvik Havn»

Skape forutsigbarhet for næringsliv og lokalsamfunn med hensyn til lokalisering og utvidelsesmuligheter.

Se eksisterende og nye terminaler med tilhørende infrastruktur i
sammenheng.

Identifisere områder som kan utvikles trinnvis i et 50- 100 års
perspektiv.

Mineraler og multimodal terminal (bil-båt-bane).

«Arealberedskap»: Sette av store havne-/terminalarealer i
kommunen(e)s arealplaner - for utbygging med lang tidshorisont.

Potensiale for ny trafikk:

Infrastrukturkommissonen

Malm & Mineraler.

Signaler om økt mineralproduksjon i Sverige og Finland vil øke behovet for større utskipningshavn fra allerede eksisterende brukere av havna. Økt containertrafikk er også forventet. Den økte kapasiteten på Ofotbanen vil generere ny trafikk og behov for nye terminalområder 

LES MER HER>>>

Olje & Gassnæringen øker aktiviteten i nord.

Regional bruk av LNG.

Et mottaksanlegg for LNG i Narvik har stort potensiale for videre frakt med jernbane til LKABs gruver i Kiruna, Svappavaara og Malmberget,
dersom de bestemmer seg for å bytte ut det enorme energibehovet til pelletsverk med LNG.

LES MER HER>>>

EU-krav om tilgang til naturgass for skip i kjernenettverket TEN-T innen 2020.

Krav fra EU om tilgang til naturgass for skip i kjernenettverket Trans-European Transport Networks (TEN-T) innen 2020 er utviklingspotensialer for ny trafikk. 

LES MER HER>>>

 

Økende isfrie perioder i den Nordlige maritime korridor

Med økende isfrie perioder i den nordlige maritime korridor, åpnes det opp for en ny øst-vestkorridor.

Maritime Korridor.

Narvik sin plassering i forhold til sjø, vei, fly og jernbane gjør at Narvik havn er et naturlig distribusjons-knutepunkt for en rekke handelsvarer.

LES MER HER>>>

Kart Narvik Northland2

 

Geely/Volvo. Tog fra Chengdu i Kina til Narvik. Skip fra Narvik til USA.

Volvo personbilars kinesiska ägare, Geely, har planer på att börja använda en ny järnvägsförbindelse som knyter ihop Kina med Norden och USA. Förbindelsen ska användas för att exportera bilar.

LES MER HER>>>

1426457 599 185

N.E.W (The Northern East West freight corridor)

Nye tankebarrierer skal brytes. Ett av disse tankesprangene kalles N.E.W Corridor (The Northern East-West freiht Corrodor) og representerer den raskeste togforbindelsen mellom Beijing og Scandinavia med Narvik som siste stopp før lasten kan gå videre med skip på Atlanterhavets rygg til USA. Dette er den korteste linjen mellom Kina og USA.

LES MER HER>>>

N E W

 SECA

1 januar 2015 inn trådde EUs nye svoveldirektiv, som stiller langt strengere krav til svovelutslippet fra skip i deler av europeisk farvann. Narvik havn ligger utenfor dette området. LES MER HER>>>

Seca Omraden (1)

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Kart Skjomnes (1)
  • Illustrasjon Skjomnes Haakvik
  • Illustrasjon Skjomnes Haakvik 2
  • Kleiva2
  • Grindjord Render7 1680
  • Ankenes Miljoe1
  • Flyplassen Render111