TRAZEPO (Transition towards zero emission ports)

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirksomhet, og samtidig utvikle seg i retning nullutslipp ved å etablere nye løsninger for land-strøm og batterilading, samt fylling av biogass, hydrogen og LNG for sjø og landtransport.

Prosjektet er gjennomført av Sintef AS representert ved sitt institutt Teknologi og samfunn I samarbeid med Kystverket KS Bedrift Havn, Norske Havner Oslo havn, Kristiansand havn, Narvik Havn og NTNU. Kompetanseprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd. Narvik Havns bidrag prosjektet med 100 timer i året i 3 år.

Landstrøm til passasjerskip i Narvik, støtte fra Enova, sammen med Plugg Nord.

Narvik havn og Plug Nord får millionstøtte fra Enova for å bygge landstrøm til cruiseskip.

Det vil gi lavere utslipp og bidrar til en mer fremtidsrettet og miljøvennlig havn. Narvik har nylig bygget ny kai for cruiseskipene, og nå vil den nye kaien snart kunne tilby skipene å koble seg til strømnettet når de ligger til kai.

Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og for Narvik by. Med landstrøm reduseres både utslipp og støy fra havneaktivitetene. Dialog med rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig landstrømsanlegg.

Varmepumper med bergvarme Havnens Hus, innvilget støtte fra ENOVA

Prosjektet er ferdig stilt med energibrønner rundt Havnens Hus. Vi har oppnådd 62% redusjon I energiforbruk ifm. oppvarming.

Varmepumper med sjøkolektorer i Fagernesveien 2 og 3, innvilget støtte fra ENOVA.

Besparelse er beregnet til 743 000 kWh/år (93% energidekning). I tillegg er oljeforbruket til de gamle oljekjelene borte, her har vi en besparelse på over 1 mill. pr. år

Konseptutredning energiknutepunkt Narvik, innvilget støtte fra ENOVA.

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. En energiknutepunkt-løsning i Narvik, og spesielt i og ved havneområdet, vil kunne bidra til å påskynde omstillingen til mer fornybare løsninger i deler av transportnæringen der det er vanskelig å finne kostnadseffektive løsninger.

Grønn korridor Hadsel – Narvik.

Den mest trafikkerte godsruten for sjømat i Nordland går med trailere mellom Hadsel og Narvik. Nå vil Narvik havn og Hadsel havn i samarbeid med flere partnere utrede muligheten for en «grønn korridor» der containere kan sendes uten CO2-utslipp fra Vesterålen til markedene i Europa. Partnerne vil utrede hvordan nullutslipp i transporten kan bli virkelighet innen 2025. Man vil utrede muligheten for en «grønn korridor» der containere kan sendes uten CO2-utslipp fra avsender i Vesterålen til markedene i Europa.

Sirkulær havnesatsing Narvik Havn, innvilget støtte fra Miljødirektoratet.

Narvik Havn KF har en ambisjon om å utnytte sin posisjon som Norges største havn (målt i skipet tonnasje) til å bli den første sirkulære havnen i Norge. Målet er å være full-sirkulær innen 2040. For å lykkes med dette går man nå i gang med et forprosjekt med formålet om å kartlegge eksisterende og mulige nye ressursstrømmer og aktører.

Prosjektet gjennomføres som en del av satsingen Smart Narvik, der Narvik Havn er en av samarbeidspartnerne. Formålet med denne satsingen er å fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvik-regionen.

Industrisatsing – Narvik 2040

Forventer flere tusen nye arbeidstakere til  Narvik kommune.

Gjøre Narvik attraktiv for et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked, krever langsiktige plangrep for områder som kan utvikles til attraktive bo og sentrumsområder.

Narvikgården og Narvik havn vurderer indre havn til et svært attraktivt område for by og sentrumsutvikling med utviklingspotensial for mange boliger, kontor, forretning, næring, hotell, kultur, havnepromenade, småbåthavn med mer.

Formålet er å tilrettelegge for en attraktiv og bærekraftig byutvikling som på naturlig måte integrerer og knytter havneområdet til sentrum.​

Målet er utvikle området til en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, sørvis, kultur og rekreasjon.

Vi ønsker også å ivareta den LKAB tilknyttede industrien som er der i dag.

Ofotbanealliansen

Ofotbanealliansen er et samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og lokale myndigheter som i fellesskap arbeider for å bedre kapasiteten på Ofotbanen.

Ofotbanen er en hovedpulsåre for gods til og fra den nordlige landsdel. Foruten malm fra gruvedrift, frakter banen forbruksvarer nordover. Om lag 95 prosent av dagligvarene i butikkene til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og nordlige Nordland fraktes inn til landsdelen over Ofotbanen. Hvert år fraktes 65.000 containere inn og ut av Narvik med banen. Andre vei fraktes i dag 120.000 tonn fisk, som utgjør 50 prosent av all fisk som går på tog ut av Norge. All denne transporten har potensiale for sterk vekst. Transport av fisk sørover til markedene i Europa med Ofotbanen fra Narvik er et raskt, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig alternativ.