Informasjon til sjøfarende

Narvik havn er en isfri havn, uten dybderrestriksjoner, hvor operasjoner gjennomføres døgnet rundt og hele året.

Sjøfarende anløper Narvik ved å seile inn Ofotfjorden, fra Vesfjorden og Norskehavet i vest eller gjennom Tjeldsundet og Ramsundet i nordvest. Til seilasplanlegging kan Den Norske Los for området konsulteres.

 


Selv om Narvik havn ligger relativt godt beskyttet til for vær og vind, kan det (spesielt om vinteren) oppstå sterke lokale vinder i fjordutløpene som munner ut i Ofotfjorden. I tillegg kan fremherskende vind fra sørvest være sterk i forbindelse med generelle lavtrykk og polare lavtrykk som oppstår om vinteren.

Narvik Havn har en egen værside som fortløpende gir observasjoner og stiller spesielle vilkår knyttet til oppankring.

Ordensforskrift

Skip som anløper Narvik kommunes sjøområder, inkludert offentlige og private kaier, må følge bestemmelser gitt i ordensforskriften.

Ordenforskriften angir blant annet bestemmelser for dykking, oppankring, bruk av slepebåter/buksérbåt, snøtømming og så videre.

Ankringsregler

Som en hovedregel kreves det tillatelse til å ankre opp for større skip i Narvik Havns sjørområder. Det er videre knyttet en rekke vilkår til en tillatelse til å ankre opp som følger av ordensforskriftens §10. Sjøfarende kan konsultere vedlagt informasjon til høyre på siden for nærmere informasjon om dette regelverket.

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Ankring Pos 1
  • Ankring Pos 2