Narvik Havn er tillagt et ansvar for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.

På indre havn kreves det tillatelse fra havnemyndigheten før dykking kan finne sted. Forøvrig kreves det tillatelse til å dykke nærmere enn 100 meter fra øvrige krigsvrak i Narvik Havns sjøområder. Krav om tillatelse følger av ordensforskriftens §6.

En tillatelse til dykking kan søkes hos Narvik Havns maritim operasjon. Søker må betale et administrasjonsgebyr.

I tillegg til å vurdere søknad om dykketillatelse, vil maritim opersjon kunne gi informasjon om de aktuelle vrak og lokale forhold.

Dykking skjer på eget ansvar og i tillegg til tillatelse fra Narvik Havn må dykkere forholde seg til annet lovverk, slik som bla.a.:

Kulturminneloven
Gravferdsloven
Friluftsloven
Straffeloven

Eventuelle tillatelser etter disse bestemmelsene gis av andre myndigheter.