I henhold til Havne- og farvannsloven § 14 første ledd kreves det tillatelse til tiltak i sjø samt til andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjø. Med andre ord hvor det skal:

 • bygges
 • graves
 • fylles ut
 • muddres
 • oppføres fast og midlertidig infrastruktur (flytebrygger, bøyer, og så videre)
 • Andre tiltak som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet (slik som regattaer og lignende)

For slik aktivitet innenfor Narvik kommunes sjøområde fremsendes søknad til Narvik Havn. Søknaden må gjerne sendes elektronisk.

Søknadens innhold

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 1. Utsnitt av oversiktskart, gjerne i målestokk 1:5000 eller 1:10 000, hvor eiendommen/tiltakets beliggenhet er avmerket.
 2. Målsatt kart eller skisse som viser tiltakets beliggenhet i farvannet og i forhold til nærmeste omgivelser, herunder kaier, brygger og naboeiendommer. Gjerne i målestokk 1:500 eller 1:1000.
 3. Eiendomsgrenser må fremgå av kartet. Eventuelle merknader til nabovarsel kan også vedlegges. Dersom et tiltak berører andre eiendommer, vedlegges samtykke fra grunneier.
 4. For større konstruksjoner, som for eksempel moloer og større marinaanlegg, må det dessuten sendes inn tegninger som viser grunnplan, byggemåte (inkl. nødvendig snitt), dimensjoner, bunn- og dybdeforhold samt fundamentering.
 5. Dersom et tiltak krever dispensasjon fra vedtatte arealplaner i kommunen, vedlegges også kopi av dispensasjonsvedtaket. 

Etter at søknaden mottas vil den vurderes og eventuelt sendes på høring til relevante parter. Hvis tiltaket påvirker sikkerhet og fremkommelighet i hoved eller biled vil Kystverket konsulteres for videre saksbehandling.

Når nødvendig forhold er avklart vil Narvik Havn KF (hvis vi er rette myndighet) fatte et enkeltvedtak med avgjørelse i saken.

Hurtig saksbehandlig er et mål, imidlertid vil det kunne gå inntil tre måneder før avgjørelse foreligger.

Selv om en har fått tillatelse etter plan -og bygningsloven, er det viktig å presisere at en også må ha tillatelse etter havne -og farvannsloven for tiltak i sjø.

For spørsmål om søknadsprosessen og havne -og farvannsloven, ta kontakt med maritim operasjon.