Næringstransportrapporten 2019 i Troms og Finnmark er offentlig

Troms og Finnmarkfylkeskommune har nå offentliggjort en ny rapporten for næringstransporter i fylket.
Narvik er omtalt som et viktig knutepunkt også for Troms og Finnmark.

I arbeidet med «Status 2020-Næringstransporter i Troms og Finnmark» er veitransportarbeidet
for utvalgte næringer i Troms og Finnmark kvantitativt og kvalitativt vurdert. De utvalgte næringene er sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, mineraler, avfall, landbruk og petroleum. Alt transportarbeid på vei er derfor ikke registrert.

Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med markedsaktørene. Denne primærinformasjonen er kvalitetssikret mot tilgjengelig sekundærinformasjon.
Transportvolumene er basert på 2019 tall.

Av: fb - Publisert 1/18/2021 7:52:47 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT