Pressemelding - Sirkulær havnesatsing i Narvik

Narvik Havn KF har en ambisjon om å utnytte sin posisjon som Norges største havn (målt i skipet tonnasje) til å bli den første sirkulære havnen i Norge. Målet er å være full-sirkulær innen 2040. For å lykkes med dette går man nå i gang med et forprosjekt med formålet om å kartlegge eksisterende og mulige nye ressursstrømmer og aktører.

Et forprosjekt vil også synliggjøre hvordan de ulike pågående innovasjonsprosjektene og det nye havneområdet kan bidra til en mer sirkulær helhetsløsning. 

For tiden jobbes det med en konseptutredning på hvordan man kan bruke kun fornybare energikilder til alle energibehov i havneområdet (inklusive alle transporter til og fra havnen). I tidligere og pågående prosjekter har Narvik Havn hatt mye fokus på mulig klimagassreduksjon gjennom bruk av alternative energiløsninger. Med denne satsingen ønsker man å utvide fokuset til andre temaer som er relevante og nødvendig for å få til mer sirkulære løsninger.

Et forprosjekt vil baseres på resultatene fra EU-prosjektet LOOP Ports. Dette prosjektet har blant annet konkretisert tre ulike temaer som vil være relevante for havner som skal jobbe med mer
sirkulære løsninger:

  1. Sirkulære ressurser og utstyr
  2. Sirkulære strømmer innenfor havnen
  3. Havner og sirkulære markeder (knyttet til de ressursstrømmene som går til/fra Narvik)

 Pressemelding How Ports Can Work

 

Prosjektet gjennomføres som en del av satsingen Smart Narvik, der Narvik Havn er en av
samarbeidspartnerne. Formålet med denne satsingen er å fremme en bærekraftig samfunns- og
næringsutvikling i Narvik-regionen. Prosjektet bygger videre på flere tidligere gjennomførte
prosjekter innenfor denne satsingen, blant annet prosjektet Energiknutepunkt i Narvik.

 

Man har fått støtte til dette prosjektet gjennom Miljødirektoratets Klimasats-ordning (med et
prosjektbudsjett på 700 000,- og en ramme på 350 000,- for å hente inn bistand fra eksterne
aktører). Prosjektet vil også samkjøres med et lignende Klimasats-prosjekt til Oslo Havn:
Kysttransport og sirkulære verdikjeder.

 

Forprosjektet skal være ferdig høsten 2023. Selskapene Vill Energi og Circular Norway er etter en
tilbudskonkurranse valgt som kompetanseleverandører og vil bistå prosjektet med kartlegging,
analyse, identifisering av sirkulære innovasjoner og bistand til forprosjektrapporten. De sirkulære
innovasjonene skal være konkrete konsepter som enkeltaktører eller konstellasjoner av aktører har
en interesse av å videreutvikle etter forprosjektet.
Prosjektet må sees i sammenheng med de eksisterende produkt-/materialstrømmene som passer
gjennom havnen og Narvikterminalen, men også i sammenheng med de store planlagte
industrietableringene i regionen. En forutsetning for at prosjektet skal lykkes er lokal forankring i
Narvik- og Hålogalandsregionen. Narvik Havn ønsker at lokalt næringsliv involveres i prosjektet og
det er allerede sendt ut en spørreundersøkelse til aktuelle aktører.

 

For mer informasjon, kontakt:
Børge Edvardsen Klingan, Havnedirektør, tlf. 916 39 906
Kenth I. Ljunggren Kvitvik, Prosjektleder, tlf. 911 80 865

Av: fb - Publisert 1/24/2023 9:40:00 AM

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

  • Pressemelding Sirkulaer Havnesatsing I Narvik 002