Utvikling og planer

Nye Narvik Havn

Søk etter arealer i hele Narvik kommune

Prosjektet:

Igangsatt i september 2012

Et samarbeidsprosjekt mellom: Narvik Havn, Futurum og Narvikgården

Samarbeid med NFK, NK og statlige fagetater: KV, JBV og SVV

Kommunen beslutter

Vi har gjennomført:

 • To fokusmøter med næringslivet
 • To offentlige møter- dialogmøter

Vi har invitert alle til å si sin mening!

Skisse Over Prosses

Konsepter - stamnetthavn Narvik

 • Alt. 0: Eksisterende havne-/terminalløsninger
 • Alt. 1: Alt. 0 pluss Grunnstadvika-terminalen
 • Alt. 2: Alt. 0 pluss Grunnstadvika og Håkvik/Skjomnes
 • Alt. 3: Alt. 0 pluss Håkvik/Skjomnes m/ underalt.
 • Alt. 4: Alt. 0 pluss Håkvik/Skjomnes og Grindjord

Lokasoner Nye Narvik Havn

Utredningstema Nye Narvik Havn

Innspill til KPA – frist 5.august

1  Terminaler/Arealer 

  1.1  Mineralhavn - Grunnstadvika

  1.2  Mineralhavn - Grindjord

  1.3  Containerhavn - Håkvik/Skjomnes

  1.4  Arealbehov/-vurderinger

2  Strekninger/traséer 

  2.1  - Veitilknytning til Grunnstadvika

  2.2  - Veiutløsing Håkvik/Skjomnes

  2.3  - Veitilknytning Grindjord

  2.4  - Jernbane Grunnstadvika

  2.5  - Jernbane Narvik-Grindjord-Håkvik

  2.6  - Sjøveien-Farled/dybder/bølger/ankring

3 Samordning 

   - Faggruppemøter: KV, JBV, SVV, NFK og NK

   - Krav/kriterier for dimensjonering

   - Merknader/innspill fra etater/organ

 

DEL MED ANDRE / SKRIV UT

Tilhørende bilder

 • Grunstadvika
 • Grindjord
 • Haakvik Skjomnes
 • Haakvik Skjomnes 2