Farvannsavgiften

Hjemmel

Farvannsavgift er fastsatt med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) (HFL) § 36 og forskrift 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.

Formål

Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsette rabattordninger.

Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til

a)nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6
b)utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter
c)farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier

Avgiftsområdet

Avgiftsområdet gjelder innenfor Narvik og Evenes kommunes til enhver tid fastsatte grenser.

Farvannsavgiften er regulert av Forskrift om farvannsavgift, Narvik og Evenes kommuner, Nordland – Lovdata